--

Analytisk historiefilosofi

Analytisk historiefilosofi studerar vetenskapen historia och kan på sätt och vis betraktas som ett delområde inom vetenskapsfilosofin. Som vetenskap skiljer sig historia dock radikalt från naturvetenskaper. Till de centrala frågorna inom analytisk historiefilosofi hör därför frågan "vad är (ämnet) historia?" Historiefilosofi som inte är analytisk eller kritisk kallas ofta spekulativ historiefilosofi. I en snävare bemärkelse är analytisk historiefilosofi (analytical philosophy of history) historiefilosofi inom ramen för analytisk filosofi (analytical philosophy).

Historiefilosofin av det analytiska slaget kan stå nära historieteorin och historiografin. Historiografi betyder ursprungligen historieskrivning, men betyder idag ofta studier i historieskrivningens historia. Historiografin är således en form av metahistoria, men benämningen metahistoria används även som en synonym till spekulativ historiefilosofi. I A Study of History, volume XII från 1960 säger Arnold Toynbee (1889-1975) att ordet metahistoria (Metahistory) torde ha myntats som en analogi till det av Aristoteles myntade uttrycket metafysik (metaphysics). Toynbee föreslår att medan metafysiken står för det som kommer efter och ligger (ut)över (beyond) fysiken, betyder metahistoria ett studieområde som kommer efter studiet av historien och ligger (ut)över studiet av historien.

Läs mera om benämningen metahistoria.


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/histfil