--

Föreläsning 4.3

Marxismen och speciellt den historiska materialismen behandlades. Dessutom behandlades positivismen och Auguste Comte (1798-1857).

Karl Marx (1818-1883) utvecklade tillsammans med Friedrich Engels (1820-1895) den dialektiska materialismen, som förenar materialism med materialistisk dialektik. Där Engels intresserade sig för naturvetenskap, inriktade sig Marx på studier i ekonomi och historia. Hegel tillämpade den dialektiska logiken på historien och samhällsutvecklingen. Marx historiefilosofi kallas även historisk materialism. Enligt den historiska materialismen handlar historien framför allt om produktionssättens och egendomsförhållandenas utveckling. De materiella faktorerna är avgörande för ideologin. Utvecklingen äger rum genom konflikter, speciellt mellan olika samhällsklasser. Den marxistiska historieteorin delar in historien i tidsåldrar, som samtidigt är utvecklingstadier: primitivt (kommunistiskt) (ur)samhälle, slavsamhälle, feodalsamhälle, samt borgerligt eller kapitalistiskt samhälle. Efter det borgerliga samhället skall det enligt Marx komma ett socialistiskt samhälle och därefter ett kommunistiskt samhälle.

Med benämningen postivism förstås ibland försök att göra historiska vetenskaper till naturvetenskaper i allmänhet. Med positivism förstås speciellt en filosofisk riktning som går tillbaka till August Comte. Comte utarbetade speciellt riktlinjer för sociologin, men han definierade även en uppgift för historikerna: att insamla historiska "fakta", på basen av vilka sociologerna skulle kunna studera principerna för samhälsutvecklingen. Förebilden för denna empiriska samhällsvetenskap var (Comtes ensidiga bild av) naturvetenskapen och specieltt (den klassiska) fysiken. Trots att Comte förespråkade en postiv, från värderingar och metafysiska spekulationer fri vetenskap, kan Comte även betraktas som en historiefilosof av det spekulativa slaget. Comte delade in historien i tre utvecklingstadier: det teologiska, det metafysiska och det positiva stadiet. För Comte betydde utvecklingen enligt detta schema ett framåtskridande. Liksom uppllysningsfilosofin och marxismen är även positivismen (i regel) progressivistisk.


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/histfil