--

Föreläsning 1.4

Vi behandlade kvantitativa och kvalitativa metodologiska ansatser samt förhållandet mellan å ena sidan metodologi och å andra sidan epistemologi, sanningsteori och ontologi. Därtill behandlades Oswald Spenglers (1880-1936) Der Untergang des Abendlandes och historiefilosofen Benedetto Croces (1866 - 1952) syn på förhållandet mellan historien och samtiden.

Spengler, som är en av de sista berömda spekulativa historiefilosoferna, betraktade civilisationernas eller (hög)kulturernas utveckling som en organisk process. Egentligen skriver Spengler inte om civilisationernas, utan uttryckligen om kulturernas utvecklig. Spengler förstår med civilisation eller civilisationsfasen ett kulturellt förfall, som förebådar kulturens undergång. Spengler betraktar högkulturerna som levande organismer som föds, blomstrar, förfaller och dör. Analogier dras både till årstidernas växling och levande varelsers livscykel. Spengler förutspådde Västerlandets eller den västerländskan kulturens undergång. Med den västerländska kulturen förstod han en högkultur som uppkommit samtidigt med den gotiska arkitekturen (på 1000- eller 1100-talet). Kännetecknande för den västerländska kulturen är en "faustisk" anda.


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/histfil