--

Kultur

Kultur betyder ursprungligen odling. Kultur är någonting som människor har odlat eller skapat till skillnad från natur som finns till oberoende av mänsklig aktivitet. Man talar således om kulturlandskap, kulturväxter och bakteriekultur. Ofta används benämningen kultur i en snäv bemärkelse, som endast inbegriper estetiska konstarter. Kultur kan även vara ett värdeord, då man med kultur uttryckligen förstår finkultur till skillnad från primitiv kultur, allmogekultur och populärkultur. Trots begreppet kulturbygd kan benämningen kultur även stå för det urbana i motsats till det lantliga. Man har således delat in finlandssvenskarna i kultursvenskar och bygdesvenskar.

Betydelsen av ordet kultur (eller motsvarande ord i andra språk) är beroende av sammanhanget. För kulturfilosofin är vissa betydelser av större relevans än andra. I Kulttuurin perustekijöitä (1939) ger Erik Ahlman följande definition på kultur:

Kulttuuri on järjestelmä ihmisten tietoisesti aikaansaamia, yhteiskunnassa syntyneitä ja sukupolvesta toiseen siirtyviä, yhä lisääntyviä arvomaisia muodosteita olotiloja. (s 16)

Kultur kan ibland betyda det samma som civilisation; en högkultur är en "högt" utvecklad civilisation; en kultiverad människa är en högst civiliserad person. Oswald Spengler (1880-1936) gör dock en distinktion mellan kultur och civilisation. Civilisationen står för den materiella sidan eller rentav för en fas i kulturernas utveckling. Denna "civilisationsfas" kännetecknas av förytligande, förfining och eklektisim. Under romantiken hade tyska idealister en liknande uppfattning om skillnaden mellan (tysk) kultur och ytlig (fransk) civilisation.


Startsida


- - Start http://www.wadenstrom.net/kulturfilosofi    ralf.wadenstrom@helsinki.fi