- -

Hur skiljer sig humanvetenskaper från naturvetenskaper?

Vetenskaperna kan delas in i några huvudgrupper som delvis motsvarar fakulteten vid universitet. Indelningen kan göras på basen av forskningsområde och studieobjekt, men även på metodologisk grund. Skillnaderna i metodik bygger å andra sidan på att att humaniora och naturvetenskap inte bara studerar olika objekt, utan även olika slag av objekt, objekt med olika ontologiska status. Till humanvetenskaperna räknas så väl samhällssvetenskaper och betéendevetenskaper som humanistiska vetenskaper.

Enligt Wilhelm Dilthey (1833-1911) gäller det inom naturvetenskaperna att förklara medan de humanistiska vetenskapernas mål är att förståelse. Allmänt kan man säga att naturvetenskaplig forskning är kvantitativ, medan humanistisk forskning huvudsakligen är kvalitativ. Ett omdiskuterat ämne är om betéendevetenskaper och samhällsvetenskaper och bör bygga på en metodologi av naturvetenskaplig eller humanistisk modell. Denna diskussion har varit speciellt aktuell inom sociologin, där man även kan göra en indelning i sociologi som bygger på metodologisk kollektivism respektive metodologisk individualism.

Till skillnad från naturvetenskapliga begrepp saknar de ord med vilka vi beskriver historia, kultur och politik ofta fasta definitioner. Den formella logiken, som naturvetenskaperna baserar sig på, kan därför inte med framgång tillämpas på den av människan skapade världen eller kulturen. Forskningsmetodiken måste här redan av denna orsak skilja sig från metodik som tillämpas inom logik, matematik och naturvetenskap. Lika väl har positivister och nypositivister föreskrivit även humanvetenskaperna och i synnerhet psykologin och samhällsvetenskaperna en metodologi av naturvetenskaplig modell.

Enligt Jürgen Habermas domineras naturvetenskaper och humanistiska vetenskaper även av olika kunskapsintressen.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil    ralf.wadenstrom@helsinki.fi