- -

Klassifiering av vetenskaper

Vetenskaperna kan delas in i några huvudgrupper som delvis motsvarar fakulteten vid universitet. Indelningen kan göras på basen av forskningsområde och studieobjekt, men även på metodologisk grund. Vetenskaperna kan delas in i formella eller aprioriska vetenskaper och empiriska vetenskaper. Matematik och logik är aprioriska, icke-empiriska vetenskaper. De empiriska vetenskaperna kan i sin tur delas in i naturvetenskaper och humanvetenskaper. Humanvetenskaperna kan ytterligare delas in i beteendevetenskaper, samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper. Humaniora används ibland som en benämning på humanvetenskaper i allmänhet, ibland som en synonym till humanistiska vetenskaper.

Naturvetenskaper är de "exakta vetenskaperna" fysik och kemi samt biologi. Som betéendevetenskaper betraktas ibland psykologi och pedagogik, men benämningen antyder vissa metodologiska ställningstaganden. Sociologi, statslära och nationalekonomi är samhällsvetenskaper. Till de humanistiska vetenskaperna hör åtminstone historia, lingvistik och filologi. Som tillämpade vetenskaper betraktas bl.a. medicin, veterinärmedicin, agronomi och forstvetenskap.

Under högmedeltioden bestod ett universitet av fyra fakultet: teologiska, juridiska, medicinska samt filosofiska fakulteten. Vid de filosofiska fakulteten kunde man inte avlägga högre examen, utan studierna där var ett slags förberedande grundstudier som måste avklaras innan man kunde inleda studierna vid något av de tre högre fakulteten. Ämnena som studerades vid de filosofiska fakulteten var de sju fria konsterna, septem artes liberales. Dessa delades i sin tur in i trivium och quadrivium. Till de elementära trivium hörde grammatik, retorik och dialektik. Quadrivium omfattade de matematiska ämnena musik, aritmetik, geometri och astronomi.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil    ralf.wadenstrom@helsinki.fi