- -

Metodologi

Metodologi kan betyda lära om en speciell metod inom en specifik vetenskap, men inom ämnet filosofi betyder metodologi filosofiskt studium av vetenskapliga metoder i allmänhet. Metodologi betyder ordagrant metodlära. Ofta används termen metodologi när det vore korrektare att tala om metod eller metodik. Den svenska översättningen av Paul Feyerabends Against Method har exempelvis titeln Ner med metodologin. En vetenskaplig metod bygger å andra sidan alltid på en metodologi. Valet av metod implicerar samtidigt ett metodologiskt val. Den valda metoden kräver en teoretisk presentationoch valet av metod måste ges en metodologisk motivering.

Metodiken måste anpassas till forskningsområdet. Huruvida forskaren söker efter förklaring (Erklärung) eller förståelse (Verstehen) är beroende av ämnet och forskningsobjektet, åtminstone enligt Wilhelm Dilthey. Vill man finna en avsikt bakom en specifik mänsklig handling, måste man välja helt andra forskningsmetoder än om man bedriver naturvetenskaplig forskning. Metoden behöver emellertid även legitimeras av en metodologi, som i sin tur baserar sig på epistemologiska och ontologiska antaganden. Olika metodologier baserar sig på olika ontologier, olika uppfattningar om verklighetens natur.

Mycket förenklat kan man tala om två huvudsakliga traditionella förhållningssätt till hur forskning bör bedrivas: positivism och hermeneutik. Dessa två förhållningssätt representerar inte bara två olika metodologiska uppfattningar, utan står även för två fundamentalt olika uppfattningar om verkligheten, eller åtminstone två olika uppfattningar om den verklighet som vetenskapen eller respektive vetenskaper studerar. Medan positivismen står för objektivism och realism, står hermeneutiken ofta för subjektivism och relativism.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil    ralf.wadenstrom@helsinki.fi