- -

Var går den vetenskaplig kunskapens gränser?

Vetenskap gör anspråk på kunskap, vilket även namnet (på olika språk) antyder. Enligt den klassiska definitionen på kunskap, som går tillbaka till Platon, är kunskap sann, välgrundad övertygelse. Definitionen föranleder så väl sanningsteoretiska som metodologiska frågor. Vad som är välgrundad övertgelse är relativt.

Spekulationer som går utanför kunskapens gränser brukar betraktas som "metafysiska". Metafysik är traditionellt benämningen på ett filosofiskt delområde som studerar verklighetens yttersta natur. Sedan Immanuel Kants "kritik av det rena förnuftet" är det en allmänn uppfattning att det inte är möjligt att nå kunskap om "tinget i sig". Därmet har även empiriskt ickeprövbara pseudovetenskapliga spekulationer och studieämnen kommit att benämnas metafysik. Metafysik har blivit ett skällsord. Lika väl bygger vetenskapliga teorier på ontologiska antaganden, overifierbara föreställningar om tingens existens.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil    ralf.wadenstrom@helsinki.fi