- -

Vad är vetenskapsfilosofi?

Vetenskapsfilosofi kan betraktas som synonym till vetenskapsteori. Vetenskapsfilosofin studerar så väl vetenskapens metoder som dess resultat. Centrala vetenskapsfilosofiska delområden är metodologi och epistemologi. Sedan 1960-talet har även historiska och sociologiska perspektiv inkluderats i vetenskapsteorin.

Vetenskapsfilosofi är metavetenskap. Till skillnad från vetenskapshistoria och vetenskapssociologi, som liksom vetenskapsfilosofi har vetenskap som studieobjekt, är vetenskapsfilosofin knappast en vetenskap. Det hör till vetenskapsfilosofins uppgifter att bestämma eller studera kriterierna på vetenskap. En disciplin som definierar vetenskapens spelregler kan inte själv vara en vetenskap.Vetenskapsfilosofin studerar vetenskapliga diskurser, men därtill även metavetenskapliga diskurser. För att legitimera sin position har de vetenskapliga institutionerna behövt en metadiskurs eller ett metaspråk utöver den vetenskapliga diskursen och det vetenskapliga språket. Till exempel när en vetenskapsman inför media uttalar sig om betydelsen av ett vetenskapligt rön, får den vetenskapliga diskursen ge vika för en metavetenskaplig diskurs och det vetenskapliga språkspelet för ett narrativt språkspel. Inga naturvetenskapliga argument kan bevisa att vetenskapliga rön är värdefulla, att de vetenskapliga bevisen är giltiga eller att staten bör finansiera vetenskaplig forskning och utbildning. Funktionen att legitimera vetenskapen har istället tillkommit den metavetenskapliga diskursen och så kallade metaberättelser.

Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil    ralf.wadenstrom@helsinki.fi