- -

Hermeneutik

Hermeneutik betyder tolkningskonst. Hermeneutiken är en metod eller metodologi som används speciellt inom humanistiska vetenskaper, men hermeneutik har även tillämpats inom sociologin. Ursprungligen tillämpades hermeneutik främst på sakrala texter. Friedrich Schleiermacher (1768-1834) utvidgade användningen av hermeneneutik från sakrala texter till texter i allmänhet. Schleiermacher hävdade att tolkning kräver inlevelse och kunskap om historiskt sammanhang. Textens mening likställde han med författarens intention.

Ett annat viktigt namn i hermeneutikens historia är Wilhelm Dilthey (1833-1911). Dilthey hävdade att medan det inom naturvetenskaperna gällde att förklara var de humanistiska vetenskapernas uppgift att förstå: "Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir."

Det kan vara skäl att notera distinktionen mellan å ena sidan metodologisk hermeneutik och å andra sidan filosofisk eller ontologisk hermeneutik. Den filosofiska hermeneutikens viktigaste representanter är Martin Heidegger (1889-1976) och Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Heidegger, som var elev till Edmund Husserl (1859-1938), räknas även till den fenomenologiska traditionen.

Gadamer erbjuder inte någon specifik hermeneutisk metodik. I Wahrheit und Methode (1960) hävdar Gadamer istället att metoden eller metodologi kan vara ett hinder för förståelse. Gadamer räknar varken med en sann tolkningsmetod eller en ursprunglig mening. Meningen förmedlas alltid av traditionen. Ett viktigt begrepp i Gadamers filosofi är förförståelse.

Läs mera om hermeneutik och hermeneutikens betingelser i en postmodern tid.


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/vetfil08    ralf.wadenstrom@helsinki.fi