- -

Kausala relationer

Teorier och hypoteser gäller ofta orsakssamband. Det är dock inte entydigt vad en orsak är. En möjlig definition är följande: En orsak är en nödvändig del av ett komplex av villkor, vilka tillsammans är tillräckliga för verkan. Komplexet av villkor kan inbegripa flera nödvändiga villkor. Om en orsak är ett nödvändigt villkor för verkan implicerar verkan orsaken! Orsaken följer alltså av verkan, fastän man med orsak ofta förstår ett fenomen som föregår en verkan. Då det gäller en utlösande orsak torde det även alltid vara fallet att orsaken föregår verkan.

Med orsak syftar man sällan på självklara nödvändiga villkor: Tillgången på syre anges sällan som en orsak till en brand. Tyngdkraften anges inte som orsak till att ett flygplan störtat.

Att det finns en korrelation mellan två fenomen behöver inte betyda att den ena är orsak till den andra, vilket man speciellt lett förleds att tro då det ena fenomenet tidsmässigt föregår det andra. Korrelation melan två fenomen kan förorsakas eller förklaras av en gemensam orsak eller betingelser som gynnar båda fenomenen.

John Stuart Mills (1773-1836) ställde upp fyra induktiva metoder eller regler för orsaksforskning:

Differensmetoden. Om ett fall varvid det fenomen som skall undersökas inträder och ett fall varvid det inte inträder har alla omständigheter med undantag av en enda gemensamma, så att denna endast är för handen i det förstnämnda fallet, så är denna omständighet, med avseende varpå de båda fallen skiljer sig från varandra, verkan eller orsak eller en oumbärlig del av orsaken till fenomenet i fråga.

Överensstämmelsemetoden. Om två eller flera fall av det fenomen, som skall undersökas, bara har en omständighet gemensam, så är denna omständighet, vari samtliga fallen överensstämmer, orsaken (eller följden) till det givna fenomenet.

Restmetoden. Om man i ett fenomen ser bort från de moment som man genom föregående induktioner vet vara följder av vissa omständigheter, så är resten av fenomenet följd av den eller de återstående omständigheterna.

Variationsmetoden. Varje fenomen som på visst sätt förändras så ofta som ett visst annat fenomen förändras är antingen orsak till eller verkan av detta fenomen eller står på annat sätt därmed i orsakssammanhang.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil08    ralf.wadenstrom@helsinki.fi