- -

Positivism

Termen positivism lanserades av August Comte (1798-1857), men torde ha myntats av Henri de Saint-Simon. Comte försökte skapa en social fysik enligt naturvetenskaplig modell. Således betraktas Comte som sociologins grundare. Comte ordnade vetenskaperna i en historisk ordning, som samtidigt var en ordning från abstraktare till konkretare: aritmetik, geometri, mekanik, astronomi, fysik, kemi, biologi, sociologi. Enligt Comte genomgår samhällen och hela mänskligheten ett teologiskt, ett metafysiskt och ett positivt stadium.

I vetenskapsteoretiska sammanhang syftar man med positivister ofta speciellt på logiska positivister, även kallade logiska empirister. Representanter för logisk positivism förespråkade vid medlet av 1900-talet en enhetsvetenskap som skulle förenas av en enhetlig metodologi. De logiska empiristerna ställde upp ett verifierbarhetskriterium, enligt vilken en sats som inte är analytisk har mening (kognitiv mening) endast om det empiriskt går att verifiera eller avgöra om den är sann eller inte. Positivism står idag kanske framför allt för en uppfatning enligt vilken humanvetenskaperna och samhällsvetenskaperna bör tillämpa en metodik av naturvetenskaplig modell.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil08    ralf.wadenstrom@helsinki.fi