- -

Vad är vetenskapsfilosofi?

Vetenskapsfilosofi har betraktas som synonym till vetenskapsteori. Vetenskapsfilosofin studerar så väl vetenskapens metoder som dess resultat. Centrala vetenskapsfilosofiska delområden är metodologi och epistemologi. Sedan 1960-talet har även historiska och sociologiska perspektiv inkluderats i vetenskapsteorin, men inte nödvändigtvis i vetenskapsfilosofin.

Vetenskapsfilosofi är metavetenskap. Vetenskapsfilosofi är vetenskap om vetenskap, eller egentlig en disciplin utanför eller över vetenskap. En disciplin som definierar vetenskapens spelregler kan strängt taget inte själv vara en vetenskap. Det hör till vetenskapsfilosofins uppgifter att definiera och studera kriterierna på vetenskap. Å andra sidan är vetenskapsfilosofin förankrad i studier i vilka regler som de facto styr vetenskaplig verksamhet.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil08    ralf.wadenstrom@helsinki.fi