Döda metaforer

När ett ursprungligen metaforiskt myntat uttryck etableras inom ett nytt område frigörs det ofta från sitt beroende av uttryckets (äldre) bokstavliga betydelse. Detta gäller speciellt framgångsrika metaforiska uttryck som används frekvent. Uttrycket förlorar sin humor eller sin poetiska klang och blir en kliché eller ett prosaiskt begrepp. Metaforen blir en död metafor, där sakledet inte längre associeras till bildledet. Exempel på döda eller förstelnade metaforer är stolben, utveckling och öronmärkta pengar. När en metafor utvecklas från en levande till död metafor säger man att metaforen bleknar. En bleknad metafor säges även vara en svag metafor. Begreppet död metafor är liksom uttrycket kliché, som ursprungligen betyder en bild överförd på tryckplatta, själv en död eller åtminstone svag metafor.

Språket behöver nya ord för nya fenomen och nya idéer. Nya ord lånas ofta från andra språk, men ofta lånas orden inom samma språk från ett annat område. Detta innebär att ordens betydelse utvidgas. När ordens nya betydelseområde är väsensskilt från det ursprungliga området, när betydelseområdena essentiellt skiljer sig från varandra är den nya betydelsen en överförd betydelse. När det nya ting eller den nya idé som utvidgar begreppet inte delar de essentiella (nödvändiga) eller definierande egenskaperna utan endast karakteristiska egenskaper är begreppsutvidgningen metaforisk.

En papperskorg av metall eller plast är fortfarande en bokstavlig papperskorg, trots att den kanske inte är en bokstavlig korg, men en papperskorg i ett operativsystem är (ursprungligen) en papperskorg endast i en överförd bemärkelse. Eftersom begrepp - åtminstone enligt Wittgensteins teori om familjelikhet - inte behöver ha en essentiell betydelse och ting som faller under samma begreppsomfång inte behöver ha några för alla gemensamma egenskaper, är det inte alltid möjligt att avgöra huruvida en begreppsutvidgning (enbart) är bildlig eller inte. Förhållandet att det inte är entydigt huruvida en begreppsutvidgning är metaforisk kan vara en orsak till att en metafor snabbt bleknar eller försvagas. När det gäller datormus kan orsaken till metaforens försvagning även vara utvecklingen av datormöss(?!) som inte visuellt liknar egentliga möss, t.ex. möss på bärbara datorer. Dessutom har även pilen som man pekar med genom att röra på musen kommit att kallas mus. Här har vi en begreppsutvidgning på ett nytt plan.

När ett nytt metaforiskt myntat uttryck etableras förlorar det lätt sitt band till ordets ursprungliga bemärkelse, metaforens bildled. Metaforen bleknar och blir en svag eller död metafor. Om inte förr så torde detta ske då ordet lånas till ett nytt språk. Så väl file som folder kan till svenska översättas till mapp, men medan man fortfarande jämför mappar (som tidigare hette kataloger) i operativsystem med bokstavliga, fysiska mappar talar man på svenska om filer utan några associationer till (fysiska) mappar.

Då ett metaforiskt uttryck får beteckna ett fenomen eller en idé som saknar ett eget namn tenderar metaforer att blekna speciellt snabbt och uttryckets överförda betydelse blir en ny bokstavlig betydelse. När ett ursprungligen metaforiskt myntat uttryck etablerats och metaforen bleknat anses vi ha två distinkta om än homonyma begrepp. Begreppen förenas endast av ett gemensamt namn; de är både homografa och homofona, dvs namnen både stavas och uttalas lika. Att begreppet bok i betydelsen ett trädslag och bok i betydelsen skrift endast är homonymer torde vara uppenbart, eftersom begreppen har olika etymologi (historia). Men man har alltså även betraktat sakleden och bildleden i döda metaforer som blott homonymer. Exempelvis skulle ordet grund i konkret, fysisk bemärkelse och ordet grund i abstrakt bemärkelse endast vara homonymer utan begreppsliga samband. Enlig bl.a. Lakoff och Johnson är det dock det metaforiska sambandet mellan dessa begrepp som gör det abstrakta begreppet grund begripligt eller åtminstone formar förståelsen av begreppet.

En (natur)vetenskaplig text förväntas i regel använda sig av precisa och väldefinierade termer. Metaforer är därför bannlysta. Lika väl är många exakta naturvetenskapliga begrepp ursprungligen myntade som metaforer. När uttrycken etablerats har de blivit prosaiska begrepp, döda metaforer, som inte längre förknippas med uttryckets bokstavliga innebörd.

Döda metaforer behöver inte vara så döda som de förefaller. Strukturlikheter med mera konkreta ting som bär samma namn har ofta betydelse för förståelsen av abstrakta begrepp. Detta torde speciellt gälla lekmannens förståelse av fackspråkliga begrepp. Ett svart hål är inte bokstavligen ett hål, vilket knappast någon fysiker heller föreställer sig. Men bland lekmän torde det vara allmänt att man uppfattar ett svart hål just med det bokstavliga hålet som modell.

I fysikundervisningen kan döda metaforer upplivas av rent pedagogiska skäl. Exempel på metaforer som för fysikern torde vara döda, men som återupplivas vid undervisning är (elektromagnetiska) vågor, elektronmoln, elektronskal, ultraviolett ljus, infraröd strålning, dragningskraft, arbete. När eleven eller studenten lär sig någonting nytt förstår han begreppet först som en metafor. När han blivit bekant med fenomenet blir metaforen även för honom en död metafor.


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metafor    ralf.wadenstrom@helsinki.fi