Föreläsningar

12.9 | 15.9 | 19.9 | 22.9 | 26.9 | 29.9 |3.10 | 6.10 | 10.10 | 13.10 | 17.10

Föreläsning 1

12.9

Denna kurs är en kurs om metaforer för filosofer (och andra), men samtidigt en kurs om metaforernas betydelse för filosofin och de olika teoriernas filosofiska konsekvenser. Syftet är även att tillämpa olika syner på metaforer (teorier om metaforer) på begreppshistoria, idéhistoria, histoiefilosofi, språkfilosofi och epistemologi. I kursen studerar vi metaforer i en vid bemärkelse, som inkluderar flera former av troper.

Synen på metaforen hänger samman med ontologiska och epistemologiska uppfattningar.

Olika teorier fungerar på olika typer av metaforer.

Terminologin är inte teorineutral.

bildled och sakled
(vehicle och tenor, kuva och kuvattava)

Evangelium enligt Matteus, 16 Kapitlet

6. Och Jesus sade till dem: »Sen till, att I tagen eder till vara för fariséernas och sadducéernas surdeg
7. Då talade de med varandra och sade: »Det är därför att vi icke hava tagit med oss bröd.»
8. Men när Jesus märkte detta, sade han: »I klentrogne, varför talen I eder emellan om att I icke haven bröd med eder?
9. Förstån I ännu ingenting? Och kommen I icke ihåg de fem bröden åt de fem tusen, och huru många korgar I då togen upp?
10. Ej heller de sju bröden åt de fyra tusen, och huru många korgar I då togen upp?
11. Huru kommer det då till, att I icke förstån att det ej var om bröd som jag talade till eder? Tagen eder till vara för fariséernas och sadducéernas surdeg.»
12. Då förstodo de att det icke var för surdeg i bröd som han hade bjudit dem att taga sig till vara, utan för fariséernas och sadducéernas lära.

Livet är en teater. (egentlig metafor)
livet = sakled, teater = bildled

bildledet mera påtagligt

Livet är som en teater. (liknelse)

Akta er för fariséerna surdeg.
(Sakledet nämns inte.)
Akta er för fariséernas lära, som är en surdeg.
Akta er för fariséernas lära. Deras lära är en surdeg.
Akta er för fariséernas lära. Deras lära är som en surdeg.
(liknelse)

Alexander den store steg in på scenen.
(bildled? "scenen"? "steg in på scenen"?; sakled?)

Världen/världshistorien är en teater/ ett drama.

Metaforen överför ett uttryck/en idé från ett område till ett annat.
(metafor på klassisk grekiska = transport, överföring)

Metaforiska uttryck är inte i sig metaforer.

Barnbarnen är livets efterrätt.
Ribban är för högt lagd. Tärningen är kastad. Bubblan sprack.

Sammanhanget gör uttrycket metaforiskt.

likhet mellan sakled och bildled

visuella metaforer
(visuell eller strukturell likhet)

nålsöga, örat på en mugg, (dator)mus, flaskhals

funktionella metaforer
(funktionell likhet, ibland även gemensamma egenskaper)

Guds lam, kyrkoherde, (data)virus, surdeg, ljus (?), joen suu (älvens mynning), flaskhals

funktionella metaforer i operativsystemets användargränssnitt
skrivbord, papperskorg, mapp, portfölj

visuella och funktionella metaforer(?)
stolsben, flygplansvingar, han/honplugg

varken visuella eller funktionella metaforer
(strukturell? alls metafor? homonym?)
maktpyramid, släktrötter, trädkrona, bergets fot, korppu (diskett)

Metaforer vars sakled saknar bokstavliga namn utvecklas lätt till döda metaforer (svaga, bleknade metaforer).

Nya metaforer innebär (tillfälliga) begreppsutvidgningar, men alla begreppsutvidgningar är inte metaforiska.

Det är inte alltid entydigt huruvida en begreppsutvidgning är metaforisk eller inte.

Föreläsning 2

15.9

Olika syften med metaforer

dekorativt (estetiska syften)

retoriskt
- lyfta fram vissa aspekter (t.ex. folkhem)
- övertyga (t.ex. tåget till Bryssel)
- höja moralen (t.ex. kriget mot terrorismen)

förkortning (t.ex. det kalla kriget, järnridån)

gestaltning (t.ex. elektronmoln, elektronskal)

namngivning (t.ex. datormus)

kognitivt/didaktiskt (t.ex. ultraviolett ljus)


Nya metaforer innebär (tillfälliga) begreppsutvidgningar eller betydelseutvidgningar, men alla begreppsutvidgningar är inte metaforiska.

Exempel på icke-metaforiska betydelseutvidgningar

begreppsinnehåll (intension)
- motsvarar ordets konnotation (i logisk-filosofisk bemärkelse)

begreppsomfång (extension)
- motsvarar ordets denotation (i logisk-filosofisk bemärkelse)

Begreppsutvidgningen är metaforisk om det essentiella begreppsinnehållet (kärnbetydelsen, denotationen i språk- och litteraturvetenskaplig bemärkelse) inte bevaras.

Exempel på metaforiska betydelseutvidgningar (utvidgningar av ordens denotation eller konnotation)

Det är inte alltid entydigt huruvida en betydelseutvidgning är metaforisk eller inte.

Exempel på tvetydiga betydelseutvidgningar

Begrepp behöver inte ha ett essentiellt (väsenbestämmande) innehåll.
(antiessentialism)

Begrepp kan förenas av familjelikhet.
(Wittgenstein)

familjelikhet

Föreläsning 3

19.9

Likheterna mellan bildled och sakled behöver inte vara objektiva.

Metaforer skapar likheter!
(Lakoff och Johnson)

Tid är pengar.
Livet är en resa.

Enligt vissa teoretiker förenas de två leden eller "subjekten" inte av likheter, utan av någon typ av "växelverkan".

Enligt andra teoretiker projiceras bildledet på sakledet.


Analogiska metaforer

Dionysus sköld, Ares bägare
(Aristoteles exempel)

(Dionysus) bägare förhåller sig till Dionysus så som (Ares) sköld till Ares.

livets höst

Förhållandet mellan ungdom och ålderdom liknar förhållandet mellan vår och höst.

Ålderdomen förhåller sig till livet (livsspannet) så som hösten till året.

O, Finland se din morgonljusning randas...
Din blomning sluten än i knopp...
Vak upp kring hundramila stränder...

morgon - dag - kväll - natt
uppvaknande - vaken(het) - somna - sova
vår - sommar - höst - vinter
ungdom - (vuxen/medelålder) - ålderdom - (död)
knopp - blomma/blomning - (vissnad blomma/ mogen frukt)

Bildled och sakled kan byta plats - då de är lika konkreta.

Barbarnen är livets efterrätt.
Efterrätten är måltidens barnbarn.

(Måltiden är konkretare än livsspannet.)

Metaforer som förstärker varandra

Likt vårdagssol i morgonglöd...


Liknelse

Min älskling, du är en ros. (metafor, symbol)

Min älskling, du är som en ros.
(liknelse, potentiell metafor, Aristoteles distinktion)

"fariséernas och sadducéernas surdeg"
(metafor)

"himmelriket är som en surdeg"
(liknelse)

En annan liknelse framställde han för dem: »Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tager och blandar in i tre skäppor mjöl, till dess alltsammans bliver syrat.»
(Matt 13:33)

Jesu "liknelser" (parabel, parable)

Liknelsen om det förlorade fåret

Vad synes eder? Om en man har hundra får, och ett av dem har kommit vilse, lämnar han icke då de nittionio på bergen och går åstad och söker efter det som har kommit vilse? Och händer det då att han finner det - sannerligen säger jag eder: då gläder han sig mer över det fåret än över de nittionio som icke hade kommit vilse. Så är det ej heller eder himmelske Faders vilja att någon av dessa små skall gå förlorad.
(Matt. 18:12-14)

Föreläsning 4

22.9

Och Gud sade: "Varde ljus"; och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt.


Metonymi

ersättande av ett ord med namnet på ett annat nära associerat ting

skapare för skapat

Man "läser Kafka" när man läser litteratur skriven av Kafka.
Man "lyssnar på Beethoven" när man lyssnar på musik komponerad av Beethoven.
Man kör "en Saab" när man kör en bil tillverkad av bolaget Saab.
(Brand är dock numera ofta frikopplade från tillverkaren.)

ort eller byggnad för makthavare eller händelse

Bryssel för EU
Auschwitz för folkmordet på judarna
Rom för katolska kyrkan
Vatikanen för påven
Vita huset för USA:s president
Watergate för Watergateskandalen
Waterloo för slaget vid Waterloo
Moskva, Ekudden, Fabriksgatan
Berlinmurens fall (metonymi och metafor)

dramatisering

Napoleon red in i Tyskland.
Usama bin Ladin anföll USA.
Nixon bombarderade Vietnam.
(även ansvarig)

taktfulla, opreciserade uttryck, eufemismer

former
tvätta händerna
toilette, badrum, restroom, damrum
sauna, massage
ligga, sleep

Förskönande uttryck kan förbrukas genom att etableras eller bli för frekventa.

Föreläsning 5

26.9

Där metaforen säges basera sig på likhet säges metonymin basera sig på närhet, t.ex. orsak och verkan.


Synekdoke

Ersätter namnet på det åsyftade tinget med namnet på en del av detta ting.
Tolkas ibland som variant av metonymi.

blekansikten för vita människor
femton huvuden för femton personer
smör på brödet för välstånd

Helheten kan även representera delen.
Finland för Finlands landslag
Hbl för Hufvudstadsbladets reporter
(metonymi?)

Delen har en egenskap som anses vara karakteristisk eller essentiell för helheten. (White)

magar att mätta
huvud, ansikte, ögon, öron, händer, mage för en hel människa

vulgära uttryck

Vulgära synekdoker kan lyfta fram det som metonymier är ämnade till att undanskymma.
Vulgära synekdoker kan blekna.

Lokoff och Johnson

Synekdoke är en variant av metonymi.

Varianter av metonymier

Hayden White om metonymi och synekdoke

Metafor
objekt-objekt

Metonymi
del-del

Synekdoke
del-helhet

Metonymi

Whites exempel:
femtio segel för femtio skepp

Metonymin reducerar helheten till en (nödvändig) del eller aspekt.

Synekdoke

Whites exempel:
He is all heart.

Synekdoken integrerar helheten med en kvalitet som symboliseras av en karakteristisk del.


Ironi

White om ironi

Ironi står för självmedvetande, ifrågasättande och misstro mot de övriga tropernas möjligheter.

"Irony is in one sense metatropological…"

Ett ironiskt påstående är i regel falskt på ett bokstavligt plan.

En metafor, metonymi eller synekdoke kan vara ironiskt syftad.
Ironi kan även stå för dubbla koder.

"den oändliga absoluta negationen" (Kierkegaard)

Föreläsning 6

29.9

Irony, Metonomy, and Synecdoche are kinds of Metaphor, but they differ from one another in the kinds of reductions or integrations they effect on the literal level of their meanings and by the kinds of illuminations they aim at on the figurative level. Metaphor is essentially representational, Metonomy is reductionist, Synecdoche is integrative, and Irony is negational.
(White)


Symbol

Symbol
Symboler som bygger på (etablerade) metaforer
Symboler som bygger på (etablerade) metonymier(?)
Symboler som (kanske) inte bygger på några troper

Allegori

Allegori - en liten berättelse

Föreläsning 7

3.10

Döda metaforer

Döda, bleknade, svaga metaforer

I en död metafor associeras sakledet inte längre med bildledet.
Döda metaforer kan återupplivas.
Döda metaforer behöver inte vara så döda som de förefaller.

När ett bildligt uttryck upprepas allt för ofta blir bilden som ett bildtryck, en cliché.
Även uttrycket cliche har blivit en cliché.

Döda metaforer, bleknade metaforer och svaga metaforer är själva döda, bleknade eller svaga metaforer.
Nya begrepp utvecklas ofta genom att metaforer etableras och bleknar.
Metaforer vars sakled saknar bokstavliga namn utvecklas lätt till döda metaforer.
När ett metaforiskt myntat uttryck lånas till ett nytt språk bleknar metaforen.

Etymologin och begreppshistorien handlar om att kreativa poetiska uttryck bleknar till etablerade prosaiska begrepp.

Paradigm

modell, förebild, mönster, mönstergillt exempel

Thomas Kuhn:
förhärskande tänkesätt, ramar paradigmatiskt exempel

Paradigm kan överföras från ett område till ett annat. I detta fall kan paradigmet på det nya området sägas vara metaforiskt.

Michel Foucault:

epistemes
diskursiva helheter inom vilken en kultur tänker, sätt att organisera kunskap

Hayden White:
fyra paradig, typer (prefigurations)

Föreläsning 8

6.10

Teorier om metaforer

Olika teorier

Ersättningsteorin

Jämförelseteorin

Anomaliteorin

Interaktionsteorin

Föreläsning 9

10.10

Aristoteles om metaforer

Litteratur

Retorik

Om diktkonsten

Fyra typer av metaforer

Analogiska metaforer


Giambattista Vico

(1668-1744)

Historiefilosofi


Hayden White

Metahistory

formal argument modes of articulation  

Formism
Organicism
Mechanism
Contextualism

 

Explanation by emplotment modes of articulation  

Romance
Comedy
Tragedy
Satire

 

ideological implication modes of articulation  

Anarchism
Conservatism
Radicalism
Liberalism

 

 

Metaphor Metonymy Synecdoche Irony
representation reduction integration negation
representational as Formism reductive as Mechanism Integrative as Organicism

Föreläsning 10

13.10

George Lakoff och Mark Johnson

Metaphors We Live By

Där Richards använder termerna vehicle och tenor, talar Lakoff och Johnson om source och target, källa och mål.

Metaforer bygger på överföring av begrepp eller idér (concept) från källdomän (source domain) till måldomän (target domain).

Lakoff och Johnson har introducerar idén om begreppsliga metaforer (conceptual metaphors), förståelse av ett domän genom begrepp och idéer från ett annat domän.

"The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another." (s 5)

Metaforer handlar inte bara om språk eller ord, utan även tankeprocesser är i hög grad metaforiska. (s 6)

modellexempel på (strukturella) metaforer

Your claims are indefensible.
He attacked every weak point in my argument.
I've never won any argument with him.
He shot down all my arguments.

Tre slag av metaforer


Orienterande metaforer

exempel

HAPPY IS UP; SAD IS DOWN.

I'm feeling up.
My spirit rose.
You're in high spirit.
I'm feeling down.
I fell into depression.

Föreläsning 11

17.10

exempel

CONSCIOUS IS UP; UNCONSCIOUS IS DOWN.

Get up.
Wake up.
He rises early in the morning.

HEALTH AND LIFE ARE UP; SICKNESS AND DEATH ARE DOWN.

Lazarus rose from the dead.
He's in top shape.
His health is declining.
He dropped dead.

flera typer

HAVING CONTROL OR FORCE IS UP; BEING SUBJECT TO CONTROL IS DOWN.
MORE IS UP; LESS IS DOWN.
HIGH STATUS IS UP; LOW STATUS IS DOWN.
RATIONAL IS UP; EMOTIONAL IS DOWN.
GOOD IS UP; BAD IS DOWN.
FORESEEABLE FUTURE EVENTS ARE UP (AND AHEAD).

Kulturell överensstämmelse

"The future will be better" stämmer överens med THE FUTURE IS UP och GOOD IS UP.
"More is better" stämmer överens med MORE IS UP och GOOD IS UP.
"Bigger is better" stämmer överens med MORE IS UP och GOOD IS UP.


Ontologiska metaforer

Entity and Substance Metaphors

exempel

INFLATION IS AN ENTITY.

Inflation is lowering our standard of living.
Buying land is the best way of dealing with inflation.
Inflation makes me sick.

THE MIND IS A MACHINE.

My mind just isn't operating today.
I'm a little rusty today.

THE MIND IS A BRITTLE OBJECT.

You have to handle him with care since his wife's death.
I'm going to pieces.

VISUAL FIELDS ARE CONTAINERS.

The ship is coming into view.
I have him in sight.

ACTIVITIES ARE CONTAINERS.

Are you in the race.

ACTIVITIES ARE OBJECTS.

Are you going to the race?
Did you see the race?


Personifikation
(Personification)

exempel

His theory explained to me the behavior of chicken raised in factories.
This fact argues against the standard theories.
Inflation has attacked the foundation of our economy.

Metonymi (inklusive synekdoke)

Typer av metonymi


Utmaningar av metaforikens överensstämmelse
Metaforiska motsägelser

exempel

In the weeks ahead of us... (framtid)
Thats's all behind us now... (förflutet)

In the following weeks... (framtid)
In the preceding weeks... (förflutet)


Begreppsystemens grund
Hur kan vi överhuvudtaget förstå någonting?

"...most concepts are partially understood in terms of other concepts." (s 56)

"...concepts that are understood directly are the simple spatial concepts, such as UP."

Olika former av förståelse

Förståelse genom modeller

Modeller kan vara /är metaforer.

Förståelse genom metaforer

Metaforer är speciellt viktiga då det gäller att tolka och förstå fenomen som man saknar egen erfarenhet av.

Metaforer kan förmedla kunskap och främja förståelse, men de kan även hämma förståelse.


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metafor    ralf.wadenstrom@helsinki.fi