Troper

Med en trop förstår man det samma som ett bildligt uttryck eller en språklig bild. Då man verbalt använder sig av troper brukar man ord i en oegentlig bemärkelse på områden eller i sammanhang där orden normalt eller ursprungligen inte hör hemma. Det finns flera typer av troper, men fyra, metafor, metonymi, synekdoke och ironi har betraktats som speciellt viktiga. På engelska kallas de för master tropes. Av dessa kan förutom metaforen åtminstone även metonymin och synekdoken betraktas som metaforer i en vidare bemärkelse. Utöver de fyra ovannämnda formerna av troper skall vi även notera hyperbol (överdrift) och litotes (underdrift). Aristoteles skiljde mellan två slag av troper: metaforer och liknelser, men samtidigt betraktade han även liknelsen som en metafor. Ämnet för denna kurs är inte metaforer i en snäv bemärkelse, utan språkliga bilder i allmänhet.


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metafor    ralf.wadenstrom@helsinki.fi