Whites metahistoriska tolkning av metaforer

I Metahistory från 1973 skriver Hayden White om metahistoria och historieskrivningens metahistoriska element. De metahistoriska element som White studerar utgör en bas eller understructure för historieskrivningen och bestämmer historieskrivningens form och förklaringar. Historiografin kan, enligt White, liksom den fiktiva berättelsen klassificeras som romans, komedi, tragedi eller satir. Dessa typer av historiska berättelser bygger enligt White i regel på var sin av de fyra olika typerna av troper: metafor, metonymi, synekdoke och ironi. Dessa master tropes, ett uttryck som han torde ha lånat från Kenneth Burke, utgör även historieskrivningens deep structure. White betraktar de tre övriga typerna av troper som olika slags metaforer (i en vid bemärkelse). Om de fyra troperna säger han sammanfattningsvis att metaforen är representational as Formism, metonymin reductive as Mechanism, synekdoken integrative as Organicism och ironin negational.

De fyra speciellt viktiga eller dominerande troperna står även för olika perioder i historieskrivningens och historiefilosofins historia. Ordningsföljden är den ovannämnda. Schemat bygger på Vicos historiefilosofi, men den vicska historiska cykeln börjar med metonymin. Å andra sidan menade Vico att tänkandet i de mest primitiva kulturer bygger på metaforer. White har i sin artikel "Foucault Decoded" utvidgat tillämpningsområdet för sitt schema, så att de olika troperna metafor, metonymi och synekdoke även representerar olika perioder med motsvarande epistemes enligt Foucaults "arkeologiska" studium: renässansen, den "klassiska" perioden och den "moderna" perioden. En fjärde period, som präglas av ironin, kan identifieras med den postmoderna samtiden. Whites schema skall dock inte tas allt för bokstavligt. Det kan i sig betraktas som en metafor eller kanske en ironisk modell.

Whites tolkning av de fyra centrala troperna skiljer sig från konventionella definitioner vad synekdoken beträffar. Enligt White måste delen stå för någon karakteristisk eller förenande kvalitet för att en trop överhuvudtaget skall betraktas som en synekdoke och inte bara som en metonymi. Ett vanligt exempel på synekdoker, där delen står för helheten, är segel för segelbåtar. Detta exempel använder White som ett exempel på metonymi.


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metafor    ralf.wadenstrom@helsinki.fi